ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29ης Νοεμβρίου 2015 - ΙΗ´ Λουκά



Ὁ πλούσιος νεανίσκος
Κατά Λουκάν ΙΗ΄ 18-27

Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός.

Τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ο δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ο δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

Ερμηνευτική απόδοση
Και τον ηρώτησε κάποιος άρχων, λέγων· “Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάμω, δια να κληρονομήσω την αιώνιον ζωήν;” Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· “εφ' όσον με θεωρείς απλούν άνθρωπον, διατί με ονομάζεις αγαθόν; Κανένας δεν είναι απολύτως αγαθός, στον οποίον και να ταιριάζη πλήρως το όνομα αυτό, ει μη μόνον ο Θεός. Γνωρίζεις τας εντολάς· να μη μοιχεύσης, να μη φονεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου”.


Εκείνος δε είπε· “όλα αυτά τα εφύλαξα εκ νεότητός μου”. Όταν ήκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς του είπε· “ένα ακόμα σου λείπει· όλα όσα έχεις πώλησέ τα και μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα αποκτήσης έτσι θυσαυρόν στον ουρανόν και εμπρός ακολούθησέ με ως πιστός και υπάκουος μαθητής μου”. Εκείνος, όταν ήκουσε αυτά, ελυπήθηκε βαθύτατα· διότι ήτο πολύ πλούσιος και είχε προσκόλλησιν εις τα πλούτη του. Όταν δε τον είδε ο Ιησούς καταλυπημένον να φεύγη, είπε στους μαθητάς του· “πόσον δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα μπουν εις την βασιλείαν του Θεού! Διότι είναι ευκολώτερον να περάση μια γκαμήλα από την μικρή τρύπα που ανοίγει ένα βελόνι, παρά ένας πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού”. Εκείνοι δε που τον ήκουσαν είπαν· “και ποιός είναι δυνατόν να σωθή, αφού λίγο-πολύ όλοι ανακατευόμεθα με τα χρήματα και ελκυόμεθα από τα χρήματα; Ο δε Κυριος είπεν· “τα αδύνατα δια τους ανθρώπους είναι κατορθωτά και δυνατά στον Θεόν”

 

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Νοεμβρίου

 


(Λουκ. ιβ´ 16-21) ῎Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου·
  Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ῎Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ῾Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

Απόδοση σε απλή γλώσσα:
Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν παραβολή· «Κάποιου πλούσιου ἀνθρώπου τὰ χωράφια ἔδωσαν ἄφθονη σοδειά. Τότε ἐκεῖνος σκεφτόταν καὶ ἔλεγε· “τί νὰ κάνω; Δὲν ἔχω μέρος νὰ συγκεντρώσω τὰ γεννήματά μου! ᾿Αλλὰ νά τί θὰ κάνω”, εἶπε. “Θὰ γκρεμίσω τὶς ἀποθῆκες μου καὶ θὰ χτίσω μεγαλύτερες γιὰ νὰ συγκεντρώσω ἐκεῖ ὅλη τὴ σοδειά μου καὶ τ’ ἀγαθά μου. 

Μετὰ θὰ πῶ στὸν ἑαυτό μου· τώρα ἔχεις πολλὰ ἀγαθά, ποὺ ἀρκοῦν γιὰ χρόνια πολλά· ξεκουράσου, τρῶγε, πίνε, διασκέδαζε”. Τότε τοῦ εἶπε ὁ Θεός· “ἀνόητε. Αὐτὴ τὴ νύχτα θὰ παραδώσεις τὴ ζωή σου. Αὐτά, λοιπόν, ποὺ ἑτοίμασες σὲ ποιὸν θὰ ἀνήκουν;” Αὐτά, λοιπόν, παθαίνει ὅποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυροὺς καὶ δὲν πλουτίζει τὸν ἑαυτό του μὲ ὅ,τι θέλει ὁ Θεός». ᾿Αφοῦ τὰ εἶπε ὅλα αὐτά, πρόσθεσε μὲ ἔμφαση· «῞Οποιος ἔχει αὐτιὰ γιὰ ν’ ἀκούει ἂς τὰ ἀκούει».

Τέλη κυκλοφορίας: Πως διαμορφώνονται και ποιοι θα "πληρώσουν την νύφη";


Τέλη πολλών ταχυτήτων με τις αυξήσεις όμως να... γκαζώνουν για την πλειοψηφία των αυτοκινήτων συμφώνησαν όπως όλα δείχνουν κυβέρνηση και δανειστές.

Τα αυτοκίνητα πλέον χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία και τους ρύπους σε διαφορετικές κατηγορίες.

Τη... νύφη για όλους τους υπόλοιπους θα πληρώσουν με αυξήσεις από 15 ως 60 ευρώ όσοι έχουν αυτοκίνητο που ταξινομήθηκε από το 2006 ως 30/10/2010.

Σε αυτά τα αυτοκίνητα προβλέπεται αύξηση των τελών από 4,5 ως 6.7%.

Ποια τέλη κυκλοφορίας μειώνονται:

- Μειώσεις από 30 έως 60 ευρώ στα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω που ταξινομήθηκαν από το 2001 έως το 2005.

- Μειώσεις από 15 έως 90 ευρώ ή 5,66%-6,82% στα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα 1.359 κυβικών εκατοστών και άνω που ταξινομήθηκαν πριν από το 2001.

Τα νέα τέλη για τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα

- Τέλος η απαλλαγή για όσα οχήματα κυκλοφόρησαν μετά την 30/10/2010 και εκπέμπουν ρύπους από 90 έως και 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Τα τέλη που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες θα είναι από 81 έως και 90 ευρώ.

- Για όσα αυτοκίνητα εκπέμπουν πάνω από 100 γραμμάρια η αύξηση θα είναι από 10 ως 50 ευρώ.


πηγη: http://evianews.com/

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2015



Ποιὸς λοιπὸν ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς τρεῖςκατὰ τὴ γνώμη σου ἀποδείχτηκε “πλησίον” ἐκείνου ποὺ ἔπεσε στοὺς ληστές;

(Λουκ. ι´ 25-37)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσ-ῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

῾Ο δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ᾿Εν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; ῾Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· «᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου», καὶ «τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν».

Εἶπε δὲ αὐτῷ· ᾿Ορθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. ῾Ο δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; ῾Υπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ῎Ανθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ῾

Ομοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ᾿Επιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ῾Ο δὲ εἶπεν· ῾Ο ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

Απόδοση σε απλή γλώσσα

Μαμά κάνει το ομορφότερο δώρο σε κοριτσάκια με καρκίνο



Από την Φοίβη Γλύστρα
Όσο κάποιοι από μας ασχολούνται με τα (συγκριτικά) μικρά τους προβλήματα, κάποιοι άλλοι αναγνωρίζουν ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου, αντιλαμβάνονται ποιοι θα έπρεπε να είναι το κέντρο του κόσμου και κάνουν κάτι γι’ αυτό. Η Holly Christensen, μητέρα τριών παιδιών και πρώην νοσοκόμα σε ογκολογική κλινική, πλέκει περούκες… πριγκιπικές για τα κορίτσια που έχασαν τα μαλλιά τους, παλεύοντας με τον καρκίνο. 

Κάθε περούκα φτιάχνεται βάσει της αγαπημένης πριγκίπισσας της Disney της εκάστοτε μικρής ασθενούς. «Το να φέρνεις λίγη μαγεία στην τόσο δύσκολη ζωή τους είναι μεγάλη ικανοποίηση», δηλώνει η Christensen.

Όλα ξεκίνησαν όταν η δίχρονη κόρη μιας στενής της φίλης διαγνώστηκε με λέμφωμα. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο θα ήταν για την μικρή να χάσει τις ξανθές τις μπούκλες, η Christensen αποφάσισε να της φτιάξει μια περούκα που να μοιάζει με τα μαλλιά της Ραπουνζέλ.

Συνελήφθησαν τρείς (3) ημεδαποί για διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στον Ωρωπό


Εξιχνιάσθηκαν εννέα (9) περιπτώσεις 

Συνελήφθησαν με εντάλματα, πρωινές ώρες της 27-10-2015 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού, τρείς (3) ημεδαποί ηλικίας 22, 33 και 42 ετών για διαρρήξεις-κλοπές από οικίες. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων για κλοπές από οικίες στην περιοχή, από ομάδα ατόμων που κινούνταν με συγκεκριμένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα, πραγματοποιήθηκαν από το Τ.Α. Ωρωπού συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους. 

Πρωινές ώρες της 27-10-2015 οι δράστες εντοπίστηκαν και προσήχθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων καθώς και γάντια. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τον τελευταίο μήνα προέβαιναν σε διαρρήξεις οικιών την χρονική στιγμή που απουσίαζαν οι ένοικοι. Συγκεκριμένα, εισέρχονταν από ανασφάλιστες θύρες ή παραβιάζοντας κουφώματα και στη συνέχεια αφαιρούσαν χρήματα και χρυσαφικά. 

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί εννέα (9) περιπτώσεις κλοπών από οικίες στην περιοχή του Ωρωπού.
Επίσης όπως διαπιστώθηκε οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ληστείες και κλοπές. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ο Άγιος Νεκτάριος τρέχει σε κάθε πονεμένη ψυχή (Συνταρακτική μαρτυρία)


Παρασκευή έντεκα το πρωί, κινούμαι στην περιοχή των Αθηνών. Ανέβαινα την οδό Μάρνη, όταν μου τηλεφώνησε ένας συνάδελφος, που βρισκόταν στο Αεροδρόμιο.
-Ράνια πού είσαι;
-Στη Μάρνη.
-Ανέβα στο Αεροδρόμιο, έχει πολλή δουλειά.
-Θα ανέβω, σ” ευχαριστώ.

Κλείσαμε το τηλέφωνο και σκεφτόμουν ας εύρισκα έναν πελάτη να μην πάω τόσα χιλιόμετρα άδεια. Καθώς ανέβαινα τη λεωφόρο Αλεξάνδρας μία κυρία κρατώντας ένα μεγάλο σακβουαγιάζ μου σηκώνει το χέρι. Σταμάτησα.

-Μήπως μπορείτε να με πάτε στο Αεροδρόμιο;
-Και βέβαια μπορώ, εσένα έψαχνα να βρω, γλυκιά μου!
Κατέβηκα, φόρτωσα το σακβουαγιάζ και ξεκίνησα. Η κυρία κάθισε δίπλα μου.
-Αχ! Τι ωραίες οι εικόνες σας! μου λέει.
-Ναι! Είναι η οικογένειά μου, τους λατρεύω! της απαντώ.
-Και εγώ πιστεύω πολύ, ιδιαίτερα αγαπώ τον Άγιο Νεκτάριο.

-Κάποιο θαύμα θα σας έκανε, για να τον πιστεύετε, ε;
-Ακριβώς! Θέλετε να σας πω;
-Ήδη έπρεπε να έχετε ξεκινήσει.
Εδώ η κυρία γέλασε.
-Έχω καρκίνο, μου λέει κοφτά. Μου έχουν αφαιρέσει και τους δύο μαστούς. Από την ημέρα που παντρεύτηκα αρρώστησα, έπαθα βαριά μελαγχολία.
-Γιατί; Δεν έχετε καλό σύζυγο;

-Αντιθέτως, ο σύζυγος μου είναι πολύ καλός, με προσέχει πάρα πολύ και οικονομικά είμαστε πάρα πολύ καλά.
-Τότε γιατί αρρωστήσατε;

Η σύναξις των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων.



Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τη Σύναξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων.

 Η Αγία Γραφή, αναφέρει σε πολλά σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους αγγέλους και ιδιαίτερα με τους επικεφαλείς των αγγελικών ταγμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ. 


Συγκεκριμένα, ο αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίσθηκε στον Αβραάμ για να σώσει τον Ισαάκ, τον οποίο ήταν έτοιμος να θυσιάσει ο Αβραάμ κατά εντολή του Θεού, που θέλησε να δοκιμάσει έτσι την πίστη του δούλου του Αβραάμ. Στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ, στον Ιησού του Ναυή. 

Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Οι άγιες Γραφές αναφέρουν ακόμη πολλά θαύματα, τα οποία επιτέλεσε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ. 

Ο δε Γαβριήλ ήταν αυτός που ανήγγειλε στην Παρθένο Μαρία το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. 

Και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, συναντάμε τους αγγέλους να μεταφέρουν στους ευσεβείς ανθρώπους το θέλημα του Θεού, που αποβλέπει πάντα στην προστασία και στη λύτρωσή μας.

Βοηθάμε όλοι την Κατερίνα της Χαλκίδας μας


Από παλιότερη επίσκεψη του Michel Reckhard στη Χαλκίδα. Στη φωτογραφία ο Michel με τη Μαρίνα Δασκαλάκη

Έκκληση βοήθειας προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα για μεταφορά της κωφάλαλης ζωγράφου Κατερίνας στο Αμβούργο, απευθύνουν μέσω επιστολής τους τα Συσσίτια Χαλκίδας. 


Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής

Ένα δεκάχρονο κωφάλαλο αγόρι από τη Ν. Ζηλανδία δώρισε εχθές το χαρτζιλίκι του, θέλοντας να συνεισφέρει στην προσπάθεια που κάνουν ο Michel Reckahard και οι PrivatProject για την Κατερίνα!!!

Υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Φιλέλληνα Michel Reckhard στη Χαλκίδα και πιο συγκεκριμένα στη δομή Παροχής Συσσιτίου του προγράμματος Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο δήμο Χαλκιδέων του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, όπου και είναι χορηγός, γνώρισε την Κατερίνα, τη νεαρή καλλιτέχνιδα με πρόβλημα βαρηκοΐας και αποφάσισε να τη βοηθήσει.

Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της οικογενείας της αλλά και λόγω της αδυναμίας ασφάλισης της, δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει ακουστικά, με αποτέλεσμα να ζει σχεδόν στη σιωπή.

Στις 15 Νοεμβρίου η Κατερίνα θα μεταφερθεί στο Αμβούργο όπου της έχει εξασφαλιστεί το 75% του ποσού που χρειάζεται. Κατεβάστε το το "Hear the Love (Katerinas Lazy Day Mix)" και τα έσοδα από τις πωλήσεις του κομματιού θα διατεθούν για να γίνει το όνειρο της Κατερίνας, πραγματικότητα.

Μπορείτε να το αγοράσετε σε ψηφιακή μορφή από το Amazon και το Djshop, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και μέσω των itunes.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την υποστήριξη σε μια πολύ σημαντική προσπάθεια, σε μια κίνηση ανθρωπιάς!


Ό βλάσφημος ψαράς



Πίσω Λιβάδι της Πάρου, προπαραμονή Δεκα¬πενταύγουστου 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων, πού ψάρευαν τίς νύχτες με τα γρι-γρι στο στενό μεταξύ Πάρου καί Νάξου.

Εκείνη τη νύχτα ή μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο πιοτό, το πιοτό έφερε το κέφι, κι εκείνο παρεξηγήσεις καί βαρείες κουβέντες.

Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ό λιμενοφύλακας καί ό μαγαζάτορας του μικρού λιμανιού να τους συγκρατήσουν.

Απότομα ό ουρανός βάρυνε. Ή θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σέ μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο καί τίς βάρκες με τίς λάμπες, μέχρι πού τίς πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν ή θάλασσα γαλήνεψε, κι ένα καΐκι από τη Νάξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ό καπετάνιος του απόρησε βλέποντας τα συντρίμμια στη στεριά.

Συγκεντρώνει ρούχα και είδη πρώτη ανάγκης για τους πρόσφυγες ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας -



Παγωμένοι παρακολουθούμε το έγκλημα που συντελείται, από την ανύπαρκτη ευρωπαϊκή πολιτική, εις βάρος  χιλιάδων απελπισμένων ανθρώπων, που φτάνουν στην Ελλάδα, προσπαθώντας να επιβιώσουν από τη φρίκη του πολέμου, ψάχνοντας την ελπίδα, διεκδικώντας το δικαίωμα στη  ζωή.

Οι «πολιτισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες», αυτοί που προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα, είναι οι ίδιοι που με τα μέτρα καταστολής και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των προσφύγων έχουν μετατρέψει το Αιγαίο και ολόκληρη τη Μεσόγειο σε «λεκάνη» δουλεμπορίου και σε ένα νεκροταφείο θαλασσοπνιγμένων ανδρών, γυναικών και παιδιών που πληρώνουν με τη ζωή τους την προσπάθεια να αποδράσουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια.

Ἡ Ἱστορία τῆς Ἁγίας Ζώνης



Στὶς 31 Αὐγούστου θὰ ἑορτάσουμε καὶ φέτος τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.

Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τὴ φροντίδα τῆς εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.


Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς εἶναι θαυμαστὲς καὶ συγκινητικές. Κοντὰ τῆς βρέθηκαν οἱ Ἀπόστολοι οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τρόπο θαυμαστό, «ἐπὶ νεφελῶν» . Καὶ τότε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε θριαμβευτικὰ «ἐπὶ νεφελῶν», μὲ τὴ συνοδεία πλήθους ἀγγέλων. Ἡ Θεοτόκος προσευχήθηκε στὸν Υἱό της, παρηγόρησε τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι πάντα κοντὰ στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ μεσιτεύει στὸν Υἱό της καὶ παρέδωσε τὴν πανάμωμη ψυχή της στὸν Κύριο. 

 

Εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου



Γιορτάζουμε σήμερα 26 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτου.

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 μ.Χ. και μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 306 μ.Χ.

 Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου.

Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

«Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΑΝΤΩΝ»


«Το μεγαλύτερο δώρο του θεού προς τον ανθρωπο είναι η φιλάνθρωπος ελεημοσύνη.

 Μπορεί ο άνθρωπος να έχει καταφέρει τεράστια τεχνολογικά επιτεύγματα, ώστε να έχει βοηθήσει την ανθρωπότητα με σοβαρές ανακαλύψεις. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ανυψωθεί σε υψηλά κοινωνικά στρώματα μετά από επίπονη προσπάθεια και να χαίρει της εκτίμησης του κοινωνικού συνόλου. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει φθάσει σε τόσο υψηλά πνευματικά στερεώματα ώστε να κάνει θαύματα. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τέτοια πνευματική δύναμη ώστε να ανασταίνει ακόμα και νεκρούς. Παρόλαυτα, δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνον που κάνει ελεημοσύνη λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.

Ο ελεήμων άνθρωπος που έχει μάθει να δίνει από το περίσευμα της καρδιάς του, είναι ανώτερος στα μάτια του Θεού από τους πιό καταξιωμένους επιστήμονες, από τους πιό ένδοξους και περιφανούς άρχοντες, ακόμα και από εκείνους που έχουν φθάσει στο ανώτερο πνευματικό στάδιο να ανασταίνους και νεκρούς. Στα μάτια του Χριστού είναι σπουδαιότερο να χορτάσεις κάποιον πεινασμένο στο όνομα Του, αντί να αναστήσεις ένα νεκρό στο όνομα Του. Δίνοντας τροφή σε ένα πεινασμένο η ευεργεσία σου πηγαίνει απευθείας στο Χριστό, αντιθέτως ανασταίνοντας ένα νεκρό, στην περίπτωση αυτή ο Θεός ευεργετεί εσένα με το θαυματουργικό χάρισμα, αλλά δεν ευεργετείς εσύ το Θεό όπως γίνεται με την ελεημοσύνη. Είναι γεγονός, ότι αμοίβεται από το Θεό εκείνος που ευεργετεί τους φτωχούς και όχι εκείνος που ευεργετείται από το Θεό.

Αόρατοι ασκητές του Αγίου Όρους: Θρύλος ή πραγματικότητα; (φωτο)


Οπωσδήποτε πολλοί εκ των αναγνωστών του παρόντος πονήματος θα έχουν ακούσει ή διαβάσει έστω και μια διήγηση για τους αόρατους Ερημίτες του Άθωνα.

Άλλοι τους ονόμασαν «αόρατους ασκητές», άλλοι «γυμνούς ασκητές», άλλοι «μυστικούς γέροντες», άλλοι πάλι «αφανείς αναχωρητές». Πρόκειται για ομάδα ασκητών, οι οποίοι είναι εφτά, κατ’ άλλους δώδεκα και κατ’ άλλους δέκα, οι οποίοι διατρίβουν στις ερημικότερες περιοχές της αθωνικής ερήμου και είναι αόρατοι από τα μάτια των ανθρώπων.

Εμφανίζονται μόνο σ’ όποιον αυτοί θέλουν ως επί το πλείστον απλό και απονήρευτο μοναχό ή και σε ευσεβή και ευλαβή προσκυνητή που έχει καθαρό και χριστιανικό βίο. Εδώ πρέπει να μεταφέρω κάποια υποσημείωση ενός σύγχρονου συγγραφέα μοναχού (Από το βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτου «Ο Γέρων Αρσένιος ο Σπηλαιώτης», 2002) περί των μυστηριωδών αυτών ασκητών που την βρήκα την πιο κατάλληλη σε περιεκτικότητα και περιγραφή και την πιο σύντομη για το θέμα αυτό : «Γυμνοί ασκητές : Κατά την μακραίωνη ιστορία του Αγίου Όρους υπάρχει η εξής παράδοσις. Μια ομάδα ασκητών τον αριθμόν επτά (κατ’ άλλους δώδεκα), ζουν με άκρα άσκηση, με μοναδικό έργο την αδιάλειπτη προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Έχουν λάβει ειδική χάρη από τον Κύριο να ζουν άοικοι και γυμνοί και να είναι αόρατοι από τους οφθαλμούς των ανθρώπων».

Ημερίδα από το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Χαλκίδας


Το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων που ανήκει στο πρόγραμμα Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων – Συνέργεια του Εργατικού κέντρου Ευβοίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Κοινωνικός αποκλεισμός, Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας».

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 στην συνεδριακή Αίθουσα ΔΟΑΠΠΕΧ (Αβάντων 50).

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία σχετικά με το μείζον πρόβλημα της φτώχειας και τις επιπτώσεις που προκαλεί στην εκπαίδευση και μετέπειτα στην εύρεση εργασίας.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2015



Σ’ ἐσᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς νὰ γνωρίσετε τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας του, ἐνῶ στοὺς ὑπολοίπους αὐτὰ δίνονται μὲ παραβολές, ὥστε νὰ κοιτάζουν ἀλλὰ νὰ μὴ βλέπουν καὶ ν’ ἀκοῦνε  ἀλλὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουν.
(Λουκ. η´ 5-15)
Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ᾿Εξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. 

Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα.

᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. ῾Ο δὲ εἶπεν· ῾Υμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ῎Εστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ῾Ο σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ῾Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.
 
Απόδοση σε απλή γλώσσα
Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν παραβολή· «Βγῆκε ὁ σποριὰς γιὰ νὰ σπείρει τὸν σπόρο του· καθὼς ἔσπερνε, μερικοὶ σπόροι ἔπεσαν στὸν δρόμο, ὅπου καταπατήθηκαν, καὶ τοὺς ἔφαγαν τὰ πουλιά. ῎Αλλοι ἔπεσαν στὶς πέτρες καί, ὅταν φύτρωσαν, ξεράθηκαν, γιατὶ δὲν εἶχε ὑγρασία. ῎Αλλοι σπόροι ἔπεσαν ἀνάμεσα σὲ ἀγκάθια καί, ὅταν αὐτὰ φύτρωσαν μαζί τους, τοὺς ἔπνιξαν. ῎Αλλοι ὅμως ἔπεσαν στὸ γόνιμο ἔδαφος, φύτρωσαν κι ἔδωσαν καρπὸ ἑκατὸ φορὲς περισσότερο». Οἱ μαθητές του τότε τὸν ρωτοῦσαν· «Τί σημαίνει ἡ παραβολὴ αὐτή;»

᾿Εκεῖνος τοὺς ἀπάντησε· «Σ’ ἐσᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς νὰ γνωρίσετε τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας του, ἐνῶ στοὺς ὑπολοίπους αὐτὰ δίνονται μὲ παραβολές, ὥστε νὰ κοιτάζουν ἀλλὰ νὰ μὴ βλέπουν καὶ ν’ ἀκοῦνε ἀλλὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουν». «῾Η παραβολὴ αὐτὴ σημαίνει τὸ ἑξῆς· ῾Ο σπόρος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Οἱ σπόροι ποὺ ἔπεσαν στὸν δρόμο εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἄκουσαν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ· ἔρχεται ὅμως ὕστερα ὁ διάβολος καὶ τὸν παίρνει ἀπ’ τὶς καρδιές τους, γιὰ νὰ μὴν πιστέψουν καὶ σωθοῦν. Οἱ σπόροι ποὺ ἔπεσαν στὸ πετρῶδες ἔδαφος εἶναι ἐκεῖνοι πού, ὅταν ἀκούσουν τὸν λόγο, τὸν δέχονται μὲ χαρά, δὲν ἔχουν ὅμως ρίζα· γι’ αὐτὸ πιστεύουν γιὰ λίγο διάστημα καί, ὅταν ἔρθει ὁ καιρὸς τῆς δοκιμασίας, ἀπομακρύνονται.

Αὐτοὶ ποὺ ἔπεσαν στ’ ἀγκάθια εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἄκουσαν τὸν λόγο, συμπορεύονται ὅμως μὲ τὶς φροντίδες, μὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὶς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς, πνίγονται ἀπ’ αὐτὰ καὶ δὲν καρποφοροῦν. Μὲ τὸν σπόρο ποὺ ἔπεσε στὸ γόνιμο ἔδαφος ἐννοοῦνται ὅσοι ἄκουσαν τὸν λόγο μὲ καλὴ καὶ ἀγαθὴ καρδιά, τὸν φυλᾶνε μέσα τους καὶ καρποφοροῦν μὲ ὑπομονή». ᾿Αφοῦ τὰ εἶπε ὅλα αὐτά, πρόσθεσε μὲ ἔμφαση· «῞Οποιος ἔχει αὐτιὰ γιὰ ν’ ἀκούει ἂς τὰ ἀκούει».



πηγη: http://www.agioritikovima.gr/

Καθάρισαν το βυθό στην παραλία της Χαλκίδας


 Η ομάδα του Thalassa Diving School

Σε εθελοντικό καθαρισμό του βυθού της παραλίας Χαλκίδας προέβησαν το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου η Ομάδα του Thalassa Diving School και η Ομάδα του Adventure-Chalkida.

Πρώτη μου φορά μίλησα στην Παναγία!

 Πρώτη μου φορά μίλησα στην Παναγία!

Εδειχνε κουρασμένη η κυρία Στέλλα. Τρείς μήνες στο ίδιο κρεβάτι του δίκλινου θαλάμου του μεγάλου Νοσοκομείου.

Αν είχε στόμα να μιλήσει το κρεβάτι της, δεν θα ’φταναν ώρες να διηγείται τους πόνους και τα βογγητά της…

–Αχ, Θε μου, πότε θα πάρω κι εγώ το εξιτήριο να πάω στο σπιτάκι μου, στους δικούς μου! Όσες άρρωστες ήρθαν στο διπλανό κρεβάτι δεν έμειναν πάνω από μια βδομάδα, κι εγώ κλείνω σήμερα εδώ μέσα τρεις μήνες! Σχώρα με, Θε μου, δε γογγύζω, μα κουράστηκα. Γι’ αυτό τα λέω σε σένα που σε νιώθω πατέρα μου στοργικό.

Πριν αποσώσει καλά – καλά τις σκέψεις της, φέρνουν μ’ ένα φορείο στο θάλαμο μια φρεσκοχειρουργημένη νεαρή κοπέλα, που την συνόδευε ένας νεαρός. Καί οι δυό τους είναι κατατρυπημένοι με σκουλαρίκια και γεμάτοι με ανατριχιαστικά τατουάζ. Από ο,τι δείχνουν φαίνεται αρκετά δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς μαζί τους.

Το πρώτο εικοσιτετράωρο ήταν πολύ δύσκολο για τη νέα. Οι συνοδοί της κυρίας Στέλλας πολύ διακριτικά προσπαθούσαν να την βοηθήσουν σε κάθε της ανάγκη.

Το δεύτερο βράδυ ο άπειρος και κατάκοπος νεαρός συνοδός της βγήκε από τον θάλαμο να ξεκουραστεί, μα άργησε πολύ να επιστρέψει. Τότε η κοπέλα, η Ναταλία, ξέσπασε. Εκνευρίστηκε κι άρχισε να μονολογεί με αναφιλητά:

Το παραμύθι μιας αλήθειας


Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οικογένεια βοσκών. Είχαν όλα τα πρόβατά τους μαζί σ’ ένα μαντρί. Τα τάιζαν, τα φρόντιζαν και τα βοσκούσαν.

Κάπου κάπου, τα πρόβατα προσπαθούσαν να το σκάσουν.


Ερχόταν τότε ο πιο γέρος βοσκός και τους έλεγε:

«Α, πρόβατα ασυνείδητα και αλαζονικά, δεν ξέρετε ότι εκεί έξω ο κάμπος είναι γεμάτος κινδύνους; Μονάχα εδώ βρίσκετε άφθονο νερό, φαγητό, και προπαντός, προστασία από τους λύκους».

Γενικά, αυτό αρκούσε για να φρενάρει τις τάσεις «ελευθερίας» των προβάτων.

Καταγραφή δικαιούχων κάρτα σίτισης στο Δήμο Χαλκιδέων



Ο Δήμος Χαλκιδέων και ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Χαλκίδας (ΔΟΠΠΑΧ) καλούν όσους δικαιούχους Κάρτας Αλληλεγγύης (σίτισης) επιθυμούν να λαμβάνουν οπωροκηπευτικά, αλλά και άλλα είδη σίτισης από τις Δομές του Δήμου, να προσέλθουν  για καταγραφή των στοιχείων τους.

      Η καταγραφή θα πραγματοποιείται καθημερινά από τη Δευτέρα 28/9/2015 έως και την Παρασκευή 2/10/2015 στο ΚΕΠ του Δήμου Χαλκιδέων (Πλατανιώτη & Δούνα – πίσω από το Επιμελητήριο) , από τις 08:30-13:30.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της Κάρτας Αλληλεγγύης και η Αστυνομική ταυτότητα.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τα γραφεία του ΔΟΠΠΑΧ στο τηλ. 2221020241 και 2221079752.

Υπομονή


α. Η υπομονή τα νικά όλα. Με την υπομονή θα σώσουμε τις ψυχές μας. «Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι». «Ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται».
β. Έρχεται το κύμα πάνω στον βράχο και φεύγει αφρισμένο. Αλλά τον βράχο δεν τον αγγίζει. Ό,τι υπομένεις είναι στεφάνι.

γ. Υπομονή. Κάθε ένας έχει τις δυσκολίες του. Βήμα – βήμα να προχωρούμε. Λίγα – λίγα. Έτσι προχωρεί το πλάσμα σε κάθε υπόθεση. Και στα πνευματικά θέματα. Γι’ αυτό, όταν θέλουν να βγουν στα ύψη, κτίζουν σκαλοπάτια. Και οι άγιοι έτσι έκαναν. Με την υπομονή πολλά μπορούν να
διορθωθούν. Κι άμα επισκιάσει η χάρις, γίνεται μια αλλοίωση που θαυμάζεις. «Αύτη η αλλοίωσις της δεξιάς του υψίστου».


δ. Η τέλεια υπομονή είναι το να υπομένουμε σε όλα: σε φτώχεια, σε αρρώστεια, σε κατηγορίες εις βάρος μας. Θέλουμε να κάνουμε το καλό και να μας επαινούν; Τότε δεν θα έχουμε μισθό. Είναι ακριβοπληρωμένο το καλό που κάναμε. Μα, άμα σου στραφεί κακό το καλό που έκαμες; Μήπως όμως δεν το κάμνομε και εμείς; Πόσα καλά μας κάνει ο Θεός κι ακόμα εμείς του λογαριάζουμε και λάθη; Αν ήταν δυνατό να τον αλλάζαμε κιόλας! Μας ανατέλλει τον ήλιο, χωρίς να κάνουμε κόπο και χωρίς έξοδα. Ο Θεός βρέχει, ενώ εμείς κοιμόμαστε...

ε. Μακάριοι οι υπομένοντες. Ο Χριστός είπε πως «ο υπομένων εις τέλος ούτος σωθήσεται». «Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών».
στ. Άμα ακούω και βλέπω πως δεν βγαίνει ωφέλεια, αλλά μάλλον ζημιά, καλύτερα να μην πω τον λόγο μου. Οι περισσότεροι άγιοι ήταν δια Χριστόν σαλοί. Καταλάβαιναν ότι οι άνθρωποι τους επιβουλεύονταν, αλλά αυτοί προσποιούνταν ότι δεν αντιλαμβάνονταν τίποτα από την έχθρα. Όχι πως συμφωνούσαν με τα λεγόμενα και γινόμενα από τους κακούς επίβουλους τους, αλλά δεν έλεγαν τίποτε. Σιωπούσαν. Τα έβλεπαν από ψηλά. Να ευχαριστείς τον παντογνώστη Θεό και να τον παρακαλείς να σου δώσει δύναμη να τα υπομένεις. Έτσι δεν θα γίνει αρχή για να δημιουργηθούν σκάνδαλα. Άμα μπει το πείσμα και οι παρεξηγήσεις, ειρήνη μη γυρεύεις.
 



 
ΠΗΓΗ: Ι. Ησυχαστήριο Αγ.Τριάδος, Λυθροδόντας

Ο εχθρός – Μια παραβολή του Αϊνστάιν


Αυτή την παραβολή –ή μύθο- τη διάβασα πριν από πολλά χρόνια σε ένα βιβλίο του Αϊνστάιν. Δε θυμάμαι τον τίτλο. Θυμάμαι μόνο ότι το είχα πάρει από τη δημοτική βιβλιοθήκη μαζί με μια εκλαϊκευμένη επιτομή του επιστημονικού του έργου, από την οποία κατάφερα να διαβάσω μία ή δύο σελίδες και ένιωσα πολύ ηλίθιος.

Δεν ξέρω αν αυτός ο μύθος είναι δική του επινόηση. Τον μεταφέρω όπως τον θυμάμαι.
~~{}~~
Το άλογο ζούσε ελεύθερο στο δάσος.

Μια μέρα το πλησίασε ο άνθρωπος.

Συναγερμοί για την ασφάλειας μας



Ζούμε πια σε μία εποχή άγρια και επικίνδυνη. Ο σεβασμός προς την προσωπικότητα και τη ζωή του ανθρώπου έχει σχεδόν οριστικά χαθεί. Το μόνο που μας χωρίζει από τα παλαιότερα χρόνια που τα πράγματα ήταν εξίσου αν όχι και περισσότερο δύσκολα στη κοινωνία ,είναι η άνθιση και εξάπλωση της τεχνολογίας εν γένει. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να εκμεταλλευθούμε ώστε να αμυνθούμε αποτελεσματικά κατά  πάσης φύσεως εγκληματικής ενέργειας που στοιχειώνει  τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Και αναφέρομαι στα συστήματα ασφαλείας τελευταίας γενιάς που κυκλοφορούν πλέον ευρέως στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν την μοναδική αξιόπιστη λύση για την προστασία τόσο της περιουσίας μας όσο και της δικής μας σωματικής ακεραιότητας. Οι διαρρήκτες δεν διστάζουν να φτάσουν μέχρι και τον φόνο για να πετύχουν το σκοπό τους.

Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να προμηθευτούμε όλοι από ένα καλό σύστημα συναγερμού. Με την ραγδαία  τεχνολογική ανάπτυξη στα συστήματα ασφαλείας αλλά και λόγω της τρομακτικής ζήτησης που έχει επέλθει τη τελευταία δεκαετία, το κόστος εγκατάστασής τους έχει πέσει κατά πολύ. Η αγορά ενός βασικού συναγερμού ασφαλείας δεν είναι πια απαγορευτικός ούτε και αποτελεί είδος πολυτελείας όπως συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν. Εξάλλου στην αγορά θα βρείτε άπειρες επιλογές από συναγερμοί για σπίτια για όλα τα βαλάντια . Αρκεί να εφοδιαστείτε με υπομονή και ψυχραιμία γιατί η προμήθεια ενός συστήματος ασφαλείας δεν είναι απλή υπόθεση. Χρειάζεται να το έχετε σκεφθεί διεξοδικά πριν ξεκινήσετε την έρευνα αγοράς σας.

Σαν πρώτη κίνηση θα ήταν να αποφασίσετε το ποσό χρημάτων που έχετε τη δυνατότητα να διαθέσετε. Να έχετε υπόψη σας ότι το κόστος έρχεται σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές που διαθέτει το κάθε σύστημα συναγερμού . Οπότε θα πρέπει και να ξεκαθαρίσετε ποιες ακριβώς είναι και οι απαιτήσεις σας στο θέμα της ασφάλειας του χώρου σας . Ποιες είναι οι δικές του ανάγκες και τι ιδιαιτερότητες έχει; Αφού απαντήσετε στα ανωτέρω ερωτήματα, θα πρέπει να καταλήξετε και στο τύπο συναγερμού που προτιμάτε . Στο εμπόριο αυτή τη στιγμή θα βρείτε διαθέσιμους δύο τύπους και αυτοί είναι οι ενσύρματοι και οι ασύρματοι. Η βασική τους διαφορά έπεται στο ότι οι πρώτοι λειτουργούν με καλώδια ενώ οι τελευταίοι με τη χρήση μπαταριών. Και οι δύο είναι εξίσου αποτελεσματικοί και η επιλογή εξαρτάται καθαρά από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του σπιτιού σας. Για αυτό πριν κάνετε οποιαδήποτε επιλογή , καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε κάποιον έμπειρο τεχνικό εγκαταστάτη του χώρου ο οποίος θα αναλάβει να δει την οικία σας πριν από οτιδήποτε και να σας ετοιμάσει  έπειτα μία μελέτη της. Στη συνέχεια αποφασίζετε από κοινού ποιος τύπος συναγερμού θα ήταν ιδανικός για εσάς.

"Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού"



Το βιβλίο αυτό μιλάει για τις περιπέτειες που πέρασε ένας ορθόδοξος προσκυνητής που ταξιδεύει από πόλη σε πόλη προσπαθώντας να μάθει και να κατανοήσει το ρητό που είπε ο Απόστολος Παύλος, "αδιαλείπτως προσεύχεσθε". 
 
Ο προσκυνητής με την βοήθεια ενός μοναχού και με το βιβλίο Φιλοκαλία των Νηπτικών Πατέρων, κατορθώνει να μάθει να εμβαθύνει και να εφαρμόζει την αδιάλειπτη προσευχή, που λέγεται και νοερά προσευχή ή προσευχή της καρδιάς και συνοψίζεται στις λέξεις,

"Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με"

Μέρος 1ο εδώ 
Μέρος 2ο εδώ 
Μέρος 3ο εδώ 
Μέρος 4ο εδώ 
Μέρος 5ο εδώ 
Μέρος 60 εδώ  
Μέρος 7ο εδώ 
Μέρος 8ο εδώ   
Μέρος 9ο εδώ
Μέρος 10ο εδώ 
Μέρος 11ο εδώ  
Μέρος 12ο εδώ
 
 
 
 
 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ


                                                               

Η εκκλησία αγαπητοί μου είναι μία μεγάλη αγκαλιά, με κεφαλή Τον Χριστό μας, μια όμορφη σύναξη του λαού του Θεού. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μία δύσκολη για μερικούς πραγματικότητα με απαγορεύσεις. Η Ορθοδοξία είναι η ζωή και η αλήθεια, είναι η αγάπη, είναι η σωτηρία και η χαρά. Πολλές φορές ακούμε για το τι κάνει η εκκλησία, και δεν ακούμε  πια είναι η ουσία της.

Η εκκλησία είναι θεμελιωμένη με το αίμα του Χριστού μας, και των Αγίων μαρτύρων μας. Είναι ένα δυνατό θεμέλιο, που δεν φοβάται κανένα δυνατό σεισμό, ή ακόμη και διώκτη.     


ΟΑΕΔ: Επίδομα 73,37 ευρω σε νέους από 20-29 ετών


Κοινωφελή εργασία: Αμεσα οι 32.000 προσλήψεις σε δήμους

ΟΑΕΔ: Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών
Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ” όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.

Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37 ΕΥΡΩ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Λόγοι σοφίας και χάριτος Γέροντος Παϊσίου


Τα χρόνια περνάνε γρήγορα και οι άνθρωποι γερνάνε. Μην κάθεστε λοιπόν στο σταυροδρόμι. Διαλέξτε ένα Σταυρό, ανάλογα με το φιλότιμό σας και προχωρείστε σ’ ένα δρόμο από τους δύο της Εκκλησίας μας, και μην αργοπορείτε. Ακολουθείστε τον Χριστό στη Σταύρωση, εάν θέλετε να χαρείτε Αναστάσιμα.

Το ζήτημα είναι να αγιάσουμε, να γίνουμε επίγειοι άγγελοι και να πηγαίνουμε με τις «πνευματικές φτερούγες μας» στον Παράδεισο.

Θαρθεί καιρός που κι αυτοί που δεν πιστεύουν ή πιστεύουν λίγο, θα αλλάξουν και θα παραδεχτούν ότι μόνο η Εκκλησία βοηθάει τους ανθρώπους και την κοινωνία.

Ο Θεός μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους του κόσμου να μετανοήσουν μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο, αν γύριζε λίγο το κουμπί και έκανε ένα σεισμό σ’ όλη τη γη. Αμέσως όλοι θα φώναζαν «ήμαρτον – ήμαρτον» και θα κάνανε παρακλήσεις και τάματα. Μετά μια εβδομάδα όμως, όλοι θα έτρεχαν πάλι να διασκεδάσουν. Σε έναν πιστό που εξομολογείται, εκκλησιάζεται, κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμμιά δύναμη. Σε έναν που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί σε μια στιγμή να τον κάνει κομμάτια.

Στην γη ήρθαμε για να δώσουμε εξετάσεις. Να κοιτάξουμε να πιάσουμε έστω την πνευματική βάση, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, τώρα, γιατί μεταξεταστέους για το Σεπτέμβρη δεν έχει.
Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Χωρίς αγώνα, κανένας δεν μπορεί να εισέλθει σ’ αυτόν. Πρέπει να αγαπήσουμε τον κόπο, να μην κοιτάμε τα εύκολα.

Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον Θεό, μετά δεν αγαπάει ούτε τους γονείς του, ούτε το γείτονα του, ούτε το χωριό του, ούτε την πατρίδα του και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός είναι τελείως άχρηστος.

Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο Τίμιο ξύλο, δέχεται και τη θεία βοήθεια, ο τίμιος άνθρωπος.

Μη φοβάσθε..


Ο φόβος ήρθε στον άνθρωπο εξ αιτίας της αμαρτίας. Από τη στιγμή που έγινε η παρακοή η καρδιά του γέμισε φόβο. «Άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα» είπε ο Αδάμ στο Θεό στον κήπο της Εδέμ.Ο φόβος τώρα θα κυριαρχεί στον έκπτωτο άνθρωπο ως την στιγμή βέβαια που ο Θεός θα στείλει τον Υιό Του τον Ιησού, για να μας πει «Μη φοβάστε». Είναι ένα μήνυμα ελπίδας.

Στους φοβισμένους μαθητές που βρισκόντουσαν μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα ο Ιησούς τους λέει: «Μη φοβάστε». Ο άγγελος Γαβριήλ που ήρθε στον Ζαχαρία και στην Παρθένο Μαρία ενώ οι καρδιές τους είχαν γεμίσει από φόβο, τους λέει αυτές τις λέξεις που τόσο ενθαρρύνουν «Μη φοβού». Οι ταπεινοί ποιμένες που ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά στην πρωτόγνωρη  αγγελική χορωδία, είχαν ανάγκη ν' ακούσουν «Μη φοβάστε». Και σήμερα που ο φόβος και η ανασφάλεια έχει γεμίσει τις καρδιές των ανθρώπων έρχεται ο Κύριος για να μας πει «Μη φοβάστε εγώ είμαι μαζί σας». Μη δειλιάζετε και έχετε πίστην.Αναπαυτείτε στα χέρια του Θεού. Εκείνος που πέθανε για μας για να μας σώσει δεν θα μας αφήσει,σε δύσκολη στιγμή που άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.Συμπερασματικά δεν θα πρέπει πλέον να μας κυριαρχούν φόβοι.Γιατί διάφορες μορφές φόβου έχουμε όλοι οι άνθρωποι.Πρέπει έστω και με προσπάθεια να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια Του και να ακούσουμε τη γλυκειά φωνή Του να μας λέει: «Μη φοβάστε».

Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Προκόπι Ευβοίας

Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Προκόπι Ευβοίας
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας

Η σύμβαση για τον Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού Οσίου Ιωάννη Ρώσου, υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη και ανοίγει έτσι ο δρόμος για να υλοποιηθεί το έργο στο Προκόπι Ευβοίας. Με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ, το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).