ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Οκτωβρίου 2016 – Στ´ Λουκά

vindecarea-demonizatilor-din-gadara1

(Λουκ. η´ 27-39)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. ᾿Ιδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. ᾿Επηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; ῾Ο δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ῏Ην δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ᾿Εξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. ᾿Εξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. ᾿Απήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. ᾿Εδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ῾Υπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.

Απόδοση σε απλή γλώσσα

Εκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς ἔφτασε ὁ ᾿Ιησοῦς στὴν περιοχὴ τῶν Γαδαρηνῶν, τὸν συνάντησε κάποιος ἄνδρας ἀπὸ τὴν πόλη, ποὺ εἶχε μέσα του δαιμόνια ἀπὸ πολὺν καιρό. Ροῦχο δὲν ντυνόταν οὔτε ἔμενε σὲ σπίτι, ἀλλὰ ζοῦσε στὰ μνήματα. ῞Οταν εἶδε τὸν ᾿Ιησοῦ, ἔβγαλε μιὰ κραυγή, ἔπεσε στὰ πόδια του καὶ τοῦ εἶπε μὲ δυνατὴ φωνή· «Τί δουλειὰ ἔχεις ἐσὺ μ’ ἐμένα ᾿Ιησοῦ, Υἱὲ τοῦ ὕψιστου Θεοῦ; Σὲ παρακαλῶ μὴ μὲ βασανίσεις». Αὐτὰ τὰ εἶπε, γιατὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶχε διατάξει τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. ᾿Απὸ πολλὰ χρόνια τὸν εἶχε στὴν ἐξουσία του, καὶ γιὰ νὰ τὸν συγκρατήσουν τὸν ἔδεναν μὲ ἁλυσίδες καὶ τοῦ ἔβαζαν στὰ πόδια σιδερένια δεσμά.  ᾿Εκεῖνος ὅμως ἔσπαζε τὰ δεσμά, καὶ τὸ δαιμόνιο τὸν ὁδηγοῦσε στὶς ἐρημιές. ῾Ο ᾿Ιησοῦς τὸν ρώτησε· «Ποιὸ εἶναι τὸ ὄνομά σου;» ᾿Εκεῖνος ἀπάντησε· «Λεγεών»· γιατὶ εἶχαν μπεῖ μέσα του πολλὰ δαιμόνια. Τὰ δαιμόνια, λοιπόν, τὸν παρακαλοῦσαν νὰ μὴν τὰ διατάξει νὰ πᾶνε στὴν ἄβυσσο. ᾿Εκεῖ κοντὰ ἦταν ἕνα κοπάδι ἀπὸ πολλοὺς χοίρους ποὺ ἔβοσκαν στὸ βουνό, καὶ τὰ δαιμόνια παρακαλοῦσαν τὸν ᾿Ιησοῦ νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ μποῦν στοὺς χοίρους, καὶ τοὺς τὸ ἐπέτρεψε. Βγῆκαν, λοιπόν, ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ μπῆκαν στοὺς χοίρους. Τότε τὸ κοπάδι ὅρμησε πρὸς τὸν γκρεμὸ καὶ πνίγηκε στὴ λίμνη. Μόλις οἱ βοσκοὶ εἶδαν τί ἔγινε, ἔφυγαν καὶ τὸ εἶπαν στὴν πόλη καὶ στὴν ὕπαιθρο. Βγῆκαν οἱ ἄνθρωποι νὰ δοῦν τί ἔγινε καὶ ἦρθαν κοντὰ στὸν ᾿Ιησοῦ. Βρῆκαν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ὁποῖο βγῆκαν τὰ δαιμόνια νὰ κάθεται δίπλα στὸν ᾿Ιησοῦ, νὰ φοράει ροῦχα καὶ νὰ φέρεται λογικά, καὶ φοβήθηκαν. ῞Οσοι εἶχαν δεῖ τί εἶχε γίνει, τοὺς εἶπαν γιὰ τὸ πῶς ὁ δαιμονισμένος σώθηκε. Τότε ὅλο τὸ πλῆθος ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Γαδάρων παρακαλοῦσαν τὸν ᾿Ιησοῦ νὰ φύγει ἀπὸ κοντά τους, γιατὶ τοὺς εἶχε πιάσει μεγάλος φόβος. ᾿Εκεῖνος μπῆκε στὸ πλοιάριο γιὰ νὰ γυρίσει πίσω. ῾Ο ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶχαν βγεῖ τὰ δαιμόνια τὸν παρακαλοῦσε νὰ τὸν πάρει μαζί του. ῾Ο ᾿Ιησοῦς ὅμως τοῦ εἶπε νὰ φύγει, μὲ τὰ παρακάτω λόγια· «Γύρισε στὸ σπίτι σου καὶ διηγήσου ὅσα ἔκανε σ’ ἐσένα ὁ Θεός». ᾿Εκεῖνος ἔφυγε διαλαλώντας σ’ ὅλη τὴν πόλη ὅσα ἔκανε σ’ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς

Τα προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας στο Παρίσι

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Παρίσι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών, στη Sial συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο Κώστας Μπακογιάννης στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Παρίσι
Το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών προσέλκυσε το περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στο Παρίσι, την Sial. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια συμμετέχει στην συγκεκριμένη έκθεση, στηρίζοντας 14 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αρτάκη: Έγδυσαν εργοστάσιο μονωτικών υλικών!


                                                                     
ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑΚΗ

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Αρτάκης, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη κλοπών από ανενεργό εργοστάσιο παραγωγής μονωτικών υλικών, σε περιοχή της Νέας Αρτάκης Ευβοίας.

Συνελήφθησαν, χθες (10-10-2016) μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε περιοχές της Νέας Αρτάκης και των Ψαχνών Ευβοίας, πέντε (5) μέλη της εγκληματικής ομάδας και συγκεκριμένα ένας 30χρονος υπήκοος Ρουμανίας, ένας 29χρονος υπήκοος Πακιστάν, ένας 24χρονος υπήκοος Αλβανίας, ένας 21χρονος Αρτακιανός και μία 18χρονη.

Επιπλέον, συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας παλαιών σιδήρων (scrap), σε περιοχή των Ψαχνών Ευβοίας, κατηγορούμενος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα, τα μέλη της σπείρας, το τελευταίο δεκαήμερο, είχαν παραβιάσει δύο φορές το ανωτέρω εργοστάσιο και είχαν προβεί στην αφαίρεση πλήθους μεταλλικών και άλλων αντικειμένων, καθώς και μηχανημάτων, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις (200.000) ευρώ.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο εκ των συλληφθέντων (29χρονο και 24χρονο) στην προαναφερόμενη επιχείρηση και σε έρευνα που διενεργήθηκε στο εσωτερικό της, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν νομότυπα.

Στο πλαίσιο άμεσων και συντονισμένων ενεργειών, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως μέσο διευκόλυνσης για τη διάπραξη των κλοπών.

Όπως διακριβώθηκε, οι δράστες, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους,  είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό την αφαίρεση μεταλλικών αντικειμένων (χαλκού - σιδήρου - αλουμινίου), καθώς και διαφόρων μηχανημάτων, από εργοστάσια και αποθήκες της ευρύτερης περιοχής της Νέας Αρτάκης και του Βατώντα Ευβοίας.

Η έρευνα συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Αρτάκης, προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν εμπλοκή των μελών της σπείρας και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι ο 24χρονος και ο 29χρονος, έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές Αρχές για διάπραξη παρόμοιων και άλλων αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.  

πηγη:  www.evianews.com

Aπορρίπτουν το σχέδιο εκπαίδευσης των προσφύγων στην Αυλίδα οι κάτοικοι

                             Χρήστος Παγώνης και Δημήτρης Παπαποστόλου

Συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου για μόρφωση 80 προσφυγόπουλων σε σχολεία της Αυλίδας, είχε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.

Συνάντηση γονέων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Βαθέος Αυλίδας, με πρωτοβουλία των Συλλόγων Γονέων της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, εν όψει της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας να λειτουργήσει στα Δημοτικά Σχολεία Βαθέος και Παραλίας σχολικές δομές με 80 παιδιά, προερχόμενα από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων της Ριτσώνας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού η συντριπτική πλειοψηφία των παρισταμένων απέρριψε το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, οι γονείς πρότειναν δύο εναλλακτικές λύσεις.

Η πρώτη λύση είναι τα 80 παιδιά των προσφύγων να μοιραστούν σε περισσότερα σχολεία του Δήμου Χαλκιδέων, όπου λειτουργούν Τμήματα Υποδοχής, με πρωινή λειτουργία μαθημάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν πιο εύκολα να ενσωματωθούν στην μαθητική κοινότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση πρότειναν να τοποθετηθούν οικίσκοι εντός της Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων της Ριτσώνας και εκεί να παρακολουθούν Τμήματα Υποδοχής  μέχρι να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία.

Στην συνάντηση είχε κληθεί και παρέστη και ο δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης με αιρετούς συνεργάτες του, ο οποίος ανέφερε ότι η θέση που διατύπωσαν οι γονείς θα μεταφερθεί από τον ίδιο στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη και στην οποία θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι από το χώρο της εκπαίδευσης.

Στην διάρκεια της συνάντησης ο δήμαρχος τόνισε ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου και διευκρίνισε ότι εάν υπήρχε συνεργασία του Υπουργείου με τους τοπικούς φορείς, το θέμα θα είχε λυθεί χωρίς προβλήματα.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι αυτοί που πήραν την απόφαση απέφυγαν να παραστούν στην συνάντηση και να την αιτιολογήσουν.

Τέλος, ο Χρήστος Παγώνης υπογράμμισε ότι η τοπική κοινωνία έχει σταθεί αρωγός στο πρόβλημα των προσφύγων και μάλιστα ο Δήμος Χαλκιδέων έχει ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για διάφορες ανάγκες τους, χωρίς να έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από την Κυβέρνηση.

Ξεκινούν τα έργα στην παραλία της Χαλκίδας για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας ολόκληρου του παραλιακού μετώπου


Αρχίζουν οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των σπηλαιώσεων στην Ευβοϊκή Ακτή της παραλίας Χαλκίδας από τον παλαιό εμπορευματικό λιμένα μέχρι τον προβλήτα του Αγίου Νικολάου.

Η σύμβαση του έργου, που υπεγράφη την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, προβλέπει κυρίως εργασίες επισκευής φθορών κρηπιδωμάτων με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ, με σκοπό την αποκατάσταση της ασφάλειας και της εικόνας ολόκληρου του παραλιακού μετώπου.

«Η παραλία της Χαλκίδας αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες και διερχόμενους. Προχωρούμε σε ένα έργο ουσιαστικής παρέμβασης που θα επαναφέρει την ευστάθειά της και θα αναβαθμίσει την εικόνα της. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι σημαντικές γιατί συνεπάγονται πολλαπλά κέρδη και οφέλη για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης.


Για τις εργασίες που θα ξεκινήσουν στην παραλία της Χαλκίδας πήρε θέση και ο αντιπεριφερειάρχης Φάνης Σπανός ο οποίος πόσταρε μια φωτογραφία στο facebook και έγραψε:

"Υπογράψαμε και ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης των σπηλαιώσεων στην παραλία Χαλκίδας. Για να περπατάμε αμέριμνοι και να κοιμόμαστε ήσυχοι"

Δείτε την ανάρτησή του:
 
 

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Οκτωβρίου 2016 – Β´ Λουκά

predicamunte2
(Λουκ. στ´ 31-36)

Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

Απόδοση σε απλή γλώσσα

Εἶπε ὁ Κύριος· «῞Οπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νὰ συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς σ’ αὐτούς. Γιατί, ἂν ἀγαπᾶτε αὐτοὺς ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ποιὰ εὔνοια περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεό; ᾿Αφοῦ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἀγαποῦν. Κι ἂν κάνετε καλὸ σ’ αὐτοὺς ποὺ σᾶς κάνουν καλό, ποιὰ εὔνοια περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεό; Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ ἴδιο κάνουν. ῍Αν δανείζετε σ’ ὅσους ἐλπίζετε νὰ σᾶς τὰ ἐπιστρέψουν, ποιὰ εὔνοια περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεό; Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ δανείζουν στοὺς ὁμοίους τους γιὰ νὰ τὰ πάρουν πίσω. ᾿Αντίθετα, ἐσεῖς ν’ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, νὰ κάνετε τὸ καλὸ καὶ νὰ δανείζετε, χωρὶς νὰ περιμένετε νὰ πάρετε πίσω τίποτα. ῎Ετσι, ὁ Θεός, ποὺ εἶναι καλὸς ἀκόμα καὶ μὲ τοὺς ἀχάριστους καὶ τοὺς κακούς, θὰ σᾶς ἀνταμείψει μὲ τὸ παραπάνω καὶ θὰ σᾶς κάνει παιδιά του. Νὰ εἶστε λοιπὸν σπλαχνικοί, ὅπως σπλαχνικὸς εἶναι κι ὁ Θεὸς Πατέρας σας».

Ο σoφός βασιλιάς-Μια αλληγορική ιστορίαΣε κάποια πόλη οι πολίτες είχαν έθιμο να επιλέγουν για βασιλιά τους έναν άγνωστο που δεν ήξερε τους νόμους και τα έθιμά τους. Αφού τον έστεφαν βασιλιά, τον έντυναν με πανέμορφα ρούχα, τον έτρεφαν αφειδώς και τον περιέβαλαν με κάθε πολυτέλεια. Ωστόσο μόλις περνούσε ένας χρόνος από τη στέψη του , τον εκθρόνιζαν, του έπαιρναν πίσω τα ρούχα και όλες τις ανέσεις που του έδωσαν και τον οδηγούσαν τελείως γυμνό σε κάποιο απομακρυσμένο νησί, όπου μπορούσε να πεθάνει από τις κακουχίες και τη δυστυχία. Ύστερα, οι πολίτες αυτής της πόλεως διάλεγαν άλλον ξένο για βασιλιά τους, μόνο για ένα χρόνο πάλι, κατόπιν διάλεγαν έναν τρίτο ξένο, ύστερα έναν τέταρτο, πέμπτο, έκτο κ.ο.κ.

Κάποτε συνέβη να επιλέξουν έναν πολύ σοφό και προσεκτικό άνθρωπο για βασιλιά τους. Αυτός πληροφορήθηκε από τους υπηρέτες του το τι είχε συμβεί στους προηγούμενους βασιλείς , μετά την ετήσια θητεία τους. Έτσι, λοιπόν, στη διάρκεια της δικής του θητείας συγκέντρωνε επιμελώς προμήθειες τροφίμων και αγαθών και τα έστελνε καθημερινά σ’ εκείνο το νησί.

Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος του και ήρθαν και του πήραν όλα όσα είχε, αγαθά και ρούχα, οδηγώντας τον ύστερα στο νησί της εξορίας, εκείνος βρέθηκε με τεράστια αποθέματα φαγητών, πολύτιμων λίθων, ασημιού και χρυσού, κι έτσι συνέχισε να ζει εκεί ακόμη καλύτερα απ’ ό,τι είχε ζήσει στην πόλη!

Η ερμηνεία αυτής της ιστορίας; Η πόλη αντιπροσωπεύει τον κόσμο, οι πολίτες τα πονηρά πνεύματα και οι βασιλείς είναι οι άνθρωποι, άφρονες ή σοφοί.

Οι άφρονες σκέπτονται μόνο τις απολαύσεις της παρούσας ζωής, σαν να ήταν αιώνιες˙ στο τέλος έρχεται ο θάνατος και τους στερεί όλες τις απολαύσεις και τότε, απογυμνωμένοι από κάθε αγαθό, πηγαίνουν στην κόλαση. Απεναντίας , οι σοφοί επιτελούν πολλά καλά έργα και στέλνουν τα καλά έργα τους να προπορεύονται στον άλλο κόσμο. Στην κοίμησή τους, οι σοφοί βασιλείς – οι αγαθοί άνθρωποι- αναχωρούν για εκείνο τον κόσμο, όπου τους περιμένουν συσσωρευμένοι θησαυροί και όπου βασιλεύουν με ακόμη μεγαλύτερη δόξα και ομορφιά απ' ό,τι βασίλευαν εδώ στη γη!